Modeatelier – Modevakschool – Borduurstudio  /  Specialist in Bruidsmode op maat

info@iamcouture.nl

06 22 45 43 31

Algemene voorwaarden modevakschool

gevestigd en kantoorhoudende te Benthuizen.

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving.
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail of brief met een kopie van het ontvangen aanmeldingsformulier.

Artikel 2: Toelating en selectie.
IAM Couture bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de opleiding noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overige een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud. Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is IAM Couture gerechtigd de cursus te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal binnen 7 werkdagen worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en cursussen.
Het cursus/opleidingsjaar loopt van de laatste volle week van augustus tot en met de laatste volle week van juni. De vakantie- en feestdagen worden vermeld op de site en zijn gelijk aan die van het basisonderwijs regio Benthuizen.

Artikel 4: Kosten en betaling.
De prijs van de cursus/opleiding staat in het cursus/opleidingsprogramma vermeld en is op aanvraag verkrijgbaar. Onze cursussen vallen onder het hoge BTW tarief.
Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten. Het cursusgeld dient uiterlijk voor de 1e van de maand giraal te zijn voldaan. Indien jaarbetaling dan dienst het bedrag voor aanvang cursusjaar te worden voldaan. In speciale gevallen kan in onderling overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

Artikel 5: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beëindiging.
Binnen 14 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus/opleiding nog niet van start is gegaan. De intrekking dient schriftelijk te geschieden. Voorts gelden de overige annuleringsvoorwaarden. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang is het kosteloos. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus/opleiding is de cursist verplicht de eerstvolgende termijn voor de cursus te betalen.
Bij annulering of tussentijdse beëindiging tijdens de cursus bestaat in beginsel geen recht op terugbetaling van het cursusgeld, behoudens het in de hierna volgende alinea bepaalde.
Voor jaarbetaling geldt een opzegtermijn van twee maanden ingaande bij de eerstvolgende nieuwe maand na de opzegging. De opzegging dient schriftelijk, met opgaaf van redenen, te geschieden. Het resterende bedrag, gerekend vanaf de tweede maand na opzegging tot de einddatum van de jaarbetaling, zal dan worden gerestitueerd. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van IAM Couture kan in onderling overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

Artikel 6: Boekengeld.
De cursist, opleiding, is verplicht de bij de opleiding behorende boeken aan te schaffen. De gebruikte lesboeken worden uitgegeven en verkocht door de coöperatieve modevakschoolvereniging Danckaerts u.a. De bij een opleiding horende verplichte lesboeken worden uitgereikt tijdens de eerste les. De prijzen van deze verplichte lesboeken zijn vastgesteld door de coöperatieve modevakschoolvereniging Danckaerts u.a. en zijn te vinden op de site van de coöperatieve modevakschoolvereniging u.a.. De kosten van deze lesboeken dienen voor de eerste les te worden voldaan.

Artikel 7: Examens.
De examens Costumière, Coupeuse I, Coupeuse II, Coupeuse jongens- en herenkleding, Lingerie certificaat, Lerares I, Lerares II en Lerares lingerie worden afgenomen door coöperatieve modevakschoolvereniging Danckaerts u.a. tweemaal per jaar in door hun te bepalen locatie (niet alle examens worden elk half jaar afgenomen). Het examenreglement wordt bij de aanmelding voor het examen uitgereikt. De aanmelding en de betaling van de kosten voor het examen dienen vóór 1 april danwel 1 november te worden gedaan door de cursist aan IAM Couture. IAM Couture draagt, na ontvangst van de examenkosten, zorg voor een tijdige overdracht van de aanmelding en de examenkosten aan de coöperatieve modevakschoolvereniging Danckaerts u.a..

Artikel 8: Cursusboeken en cursusmateriaal.
Gebruik van de cursusboeken anders dan voor de studie van de cursist is niet toegestaan evenmin als het verkopen of het afstaan daarvan aan derden. Het tijdens de cursus/opleiding aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van IAM Couture worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de cursus/opleiding.

Artikel 9: Overmacht.
IAM Couture behoudt zich het recht voor om ingeval van ziekte of andere spoedeisende persoonlijke omstandigheden vervangende data voor de gemiste lessen, in overleg met cursist, te vinden binnen het desbetreffende cursusjaar. De door de cursist verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, en die in overleg niet kunnen worden ingehaald geven de cursist alsdan geen recht op restitutie van cursusgeld. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van IAM Couture kan in overleg met de cursist een afwijkende regeling worden getroffen.
IAM Couture behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmelding voor een cursus/ opleiding de cursus te verzetten naar een andere datum.
Met het vermelde in bovenstaande alinea’s wordt IAM Couture geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.

Artikel 10: Rente en kosten.
Indien het verschuldigde cursusgeld en/ of boekengeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van IAM Couture, dan is de cursist in gebreke en kan IAM Couture de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de cursist. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar.

Artikel 11: Ontbinding.
IAM Couture is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.
IAM Couture geeft cursussen, opleidingen en adviezen naar eer en geweten. IAM Couture aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 13: Brochures e.d..
Aan de van IAM Couture afkomstige brochures, formulieren, info website, advertenties enz. kunnen geen rechten worden ontleend voor zover deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Klachtenprocedure.
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij IAM Couture t.a.v. Ingrid Brouwer en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven. Inhoudelijke klachten die betrekking hebben op de opleidingen voor de Danckaerts examens en de examens zelf kunnen ook bij het bestuur van de coöperatieve modevakschoolvereniging Danckaerts U.A. worden ingediend. Dat kan schriftelijk naar het secretariaat van de vereniging: p/a Water Acker 106, 1965 SX Heemskerk.
Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt om uitsluitsel te kunnen geven. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.
Mocht de klacht niet tot een oplossing leiden dan de klacht worden ingediend bij het bestuur van de modevakschoolvereniging Danckaerts waar onze modevakschool bij aangesloten is. De klacht moet dan schriftelijk en aangetekend worden gestuurd naar het secretariaat van de vereniging: p/a Water Acker 106, 1965 SX Heemskerk. De uitkomst is bindend voor beide partijen.

Artikel 15: Persoonsgegevens.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht sinds 25 mei 2018, worden de persoonsgegevens door cursisten verstrekt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, anders dan voor de uitvoering van onze werkzaamheden of in het kader van wettelijke verplichtingen nodig is.

Artikel 16: Vertrouwelijkheid.
Alle informatie wordt door IAM Couture volstrekt vertrouwelijk behandeld.
Benthuizen juli 2019