Modeatelier – Modevakschool – Borduurstudio  /  Specialist in Bruidsmode op maat

info@iamcouture.nl

06 22 45 43 31

Algemene voorwaarden modeatelier en borduurstudio

gevestigd en kantoorhoudende te Benthuizen.

Artikel 1 Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Modeatelier IAM Couture, gevestigd te Benthuizen, die in deze Algemene Voorwaarden als IAM Couture zal worden aangeduid;
Wederpartij: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zullen door IAM Couture op verzoek worden overhandigd c.q. worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.iamcouture.nl.
2.2. Het accepteren van een aanbieding van IAM Couture dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan IAM Couture houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen IAM Couture en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van IAM Couture worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door IAM Couture ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en IAM Couture behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de wederpartij door IAM Couture. IAM Couture is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt IAM Couture dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de opdracht
3.3. IAM Couture kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht IAM Couture niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Maatkleding en verstelwerkzaamheden

4.1. Onder maatkleding wordt verstaan alle aangemeten voor de wederpartij op maat gemaakte kleding.
4.2. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.
4.3. Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van de door IAM Couture opgenomen maten, alsmede de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.4. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door IAM Couture opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.5. De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan IAM Couture worden tegengeworpen.
4.6. Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem Danckaerts. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig.
4.7. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van IAM Couture.

Artikel 5 Voorschotten, prijzen en betalingen

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. Betaling geschiedt contant door particulieren, door zakelijke klanten contant of per telebankieren binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.4. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de wederpartij in gebreke; de wederpartij is vanaf het moment van in gebreke treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.
5.5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.6. Facturen onder de € 20,–  euro op rekening worden € 2.50  administratiekosten gerekend (inclusief btw).
5.7. In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.
5.8. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door IAM Couture.

Artikel 6 Verwerkingstijd, afhalen en bezorgen

6.1. Verwerkingstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen.
6.2. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van IAM Couture.
6.3. Ter verwerking aan IAM Couture geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van IAM Couture . Zonder afhaalbewijs is afhalen slechts mogelijk indien de wederpartij zich legitimeert, waarbij de naam en het adres op de opdracht bon overeen dienen te komen.
6.4. Indien de wederpartij kiest voor bezorging, is IAM Couture gerechtigd om op het door de wederpartij opgegeven adres te bezorgen.

Artikel 7 Opdrachten en aansprakelijkheid

7.1. De wederpartij dient IAM Couture voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen.
7.2. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan IAM Couture ter hand stelt, is IAM Couture niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van IAM Couture.

Artikel 8 Reclames

8.1. Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake de hoedanigheid van de geleverde zaken.
8.2. De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
8.3. De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.
8.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.
8.5. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan IAM Couture kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen drie dagen aan IAM Couture kenbaar te zijn gemaakt.
8.6. De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door de wederpartij voor IAM Couture ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van IAM Couture is het de wederpartij niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan IAM Couture te retourneren.
8.7. In geval van een gerechtvaardigde reclame is IAM Couture uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat IAM Couture aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan de in artikel 11a en 11b gestelde garantievoorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. IAM Couture is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
9.2. IAM Couture is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van IAM Couture. Het recht op schadevergoeding door IAM Couture is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door IAM Couture uitgesloten.
9.3. IAM Couture is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van IAM Couture ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft IAM Couture in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij schriftelijk mee te delen en zonder dat IAM Couture gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan IAM Couture kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Garantie op materiaal

11.1. IAM Couture staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
11.2. IAM Couture verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.
11.3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.
11.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.
11.5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent IAM Couture geen garantieaanspraken.

Artikel 12 Garantie op verstelwerkzaamheden

12.1. IAM Couture staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
12.2. IAM Couture verleent garantie op de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:

  • Er is voldaan aan de wasadviezen gegeven door de medewerkers van IAM Couture , inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
  • De kleding of materialen zijn door IAM Couture afgespeld en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan IAM Couture.
  • De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het afhalen, dan wel binnen 24 uur na het afhalen. En eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij IAM Couture.

12.3. Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal IAM Couture kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichtte verstelwerkzaamheden.
12.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien:

  • De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.
  • De kleding of materialen niet door IAM Couture is afgespeld.
  • De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft gecontroleerd bij het ophalen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen en eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonische of mondeling heeft gemeld bij IAM Couture.

12.5. Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan IAM Couture om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door IAM Couture gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.

Artikel 13 Diversen

13.1. Wanneer door IAM Couture gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat IAM Couture deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 14 Geschillen

14.1. De rechter in de vestigingsplaats van IAM Couture is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft IAM Couture het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1. Op elke overeenkomst tussen IAM Couture en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met IAM Couture in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door IAM Couture vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 16 Betreffende de Algemene Voorwaarden

16.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
16.2. Van toepassing is steeds de  versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Benthuizen 29 april 2022